vreedzame school themas

Hierboven ziet u de onderdelen die tijdens de lessen "De Vreedzame School" aan de orde komen.  
Elk onderdeel wordt in een apart blok behandeld.

Op een Vreedzame School leren de kinderen:

* op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

* op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

* constructief conflicten op te lossen

* verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

* open te staan voor verschillen tussen mensen

 

Op De Poorter streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

* leerkrachten prettig werken

* kinderen zich veilig voelen

* kinderen zich gehoord en gezien voelen

* iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander

* iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat

* de eigen kracht van kinderen benut wordt

de vreedzame schoollogo2